Valsts: Латвия Valoda: Latviešu Valūta: EUR
Латвия LV
Латвия LATVIEšU

Mainīt reģionālos iestatījumus

Mainīt valsti

Mainīt valodu

Mainīt valūtu

Saglabāt
Valsts: Латвия Valoda: Latviešu Valūta: EUR
Латвия LV
Латвия LATVIEšU

Mainīt reģionālos iestatījumus

Mainīt valsti

Mainīt valodu

Mainīt valūtu

Saglabāt

Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (Noteikumi) tiek piemēroti, iegādājoties preces adresē 365supps.eu (interneta veikalā).

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
1.1. Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par 365SUPPS.EU (Pārdevējs), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (Noteikumi) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 4.punktā (Pircējs), un kuras iegādājas preces (Preces) interneta veikalā adresē 365supps.eu. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (Līgums). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama. Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

2. PĀRDEVĒJS.
Pārdevējs ir 365SUPPS.EU – sabiedrība, kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Kipras Republikā, juridiskās personas kods HE417388, juridiskā adrese Charalampou Mouskou 20, Paphos, 8010, Cyprus. Dati par Pārdevēju tiek uzkrāti un uzglabāti Kipras Juridisko Personu Reģistrā. Vairāk informācijas par Pārdevēju sniegts sadaļā "Par mums". Pārdevēja kontaktinformācija sniegta sadaļā "Kontakti".
Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības. Pārdevējs apņemas veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem.

3. PRECES.
Pārdevējs garantē Preču kvalitāti. Visi Latvijā pārdošanā esošie produkti atbilst Latvijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma standartiem un prasībām. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai Precei vienā pasūtījumā.

4. PIRCĒJS.
Interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji: fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu; juridiskās personas. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

5. PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA.
Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu "Maksāt" un apmaksā pasūtījumu. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu.
Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

6. PREČU ATGRIEŠANA UN VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA, PATĒRĒTĀJAM IZMANTOJOT ATTEIKUMA TIESĪBAS.
Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem fiziskām personām un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 5. punktā. Pircējam, kas ir patērētājs fiziska persona, ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces norādītajā laika periodā. Šis noteikumus nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot attiecīgu paziņojumu brīvā formā. Paziņojums par atteikšanos no Līguma nosūtāma elektroniski uz e-pastu: info@365supps.eu.
Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež Preces Pārdevējam. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas. Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.punktā noteiktajos gadījumos, ja Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ. 14 dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi: no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preci; ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). Lai atgrieztu preces, Pārdevējs norāda Pircējam partnera noliktavas adresi, kas atrodas Latvijā. Tas ļauj samazināt preču atgriešanas izmaksas. Preču atgriešanas izmaksas Pircējs pilnībā sedz uz sava rēķina.
Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma norādīto bankas kontu.
Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 6. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN KOMUNIKĀCIJAS.
Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku.
Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt informāciju par 365supps.eu jaunumiem, akcijām un atlaidēm.

8. TIESĪBAS GROZĪT NOTEIKUMUS.
Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

9. CITI NOTEIKUMI.
Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama www.ptac.gov.lv).