Šalis: Lithuania Kalba: Lietuvių Valiuta: EUR
Lithuania LT
Lithuania LIETUVIų

Keisti regioninius nustatymus

Pasirinkti šalį

Pasirinkti kalbą

Pasirinkti valiutą

Išsaugoti
Šalis: Lithuania Kalba: Lietuvių Valiuta: EUR
Lithuania LT
Lithuania LIETUVIų

Keisti regioninius nustatymus

Pasirinkti šalį

Pasirinkti kalbą

Pasirinkti valiutą

Išsaugoti

Prekybos taisyklės

Šios taisyklės (Taisyklės) yra taikomos įsigyjant prekes adresu 365supps.eu.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.
Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie 365SUPPS.EU (Pardavėjas) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes (Prekės) internetinėje parduotuvėje (Pirkėjas), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas (Taisyklės). Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (Sutartis). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.

2. PARDAVĖJAS.
Pardavėjas yra 365SUPPS.EU, bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Kipro Respublikoje, juridinio asmens kodas HE417388, buveinės adresas Charalampou Mouskou 20, Paphos, 8010, Cyprus. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Kipro Juridinių Asmenų Registre. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje "Apie mus". Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje "Kontaktai".
Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinėsparduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles.

3. PREKĖS.
Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę. Visi Lietuvoje parduodami produktai atitinka Lietuvos ir Europos maisto saugos standartus ir reikalavimus. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

4. PIRKĖJAS.
Internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai: fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 16 (šešiolikos) metų; juridiniai asmenys. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Mokėti" ir apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.
Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS.
Pirkėjo teisė grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, prašyti grąžinti gautas prekes per nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą (siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@365supps.eu), kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties.
Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Terminas laikomas įvykdytas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos. Minėta prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių. 14 dienų terminas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties skaičiuojamas taip: nuo tos dienos, kai Pirkėjas gauna prekės; jei kadencijos pabaiga patenka į valstybėje oficialiai nustatytą poilsio dieną, teisė atsisakyti galios iki kitos darbo dienos po minėtos kadencijos pabaigos (įskaitant ją). Norėdami grąžinti prekės, Pardavėjas Pirkėjui nurodo partnerio sandėlio, esančio Latvijoje / Lietuvoje adresą. Tai leidžia sumažinti prekių grąžinimo išlaidas. Prekių grąžinimo išlaidas pilnai padengia Pirkėjas savo lėšomis.
Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 6 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS.
Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Pardavėjas, norėdamas pagerinti paslaugų kokybę, turi teisę siųsti pranešimus apie pradėtus, bet nebaigtus pirkimus ir kitą informaciją Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas taip pat turi teisę siųsti informaciją apie naujienas, akcijas ir nuolaidas 365supps.eu.

8. TEISĖ KEISTI TAISYKLES.
Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

9. KITOS NUOSTATOS.
Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vvtat.lt), buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.