Riik: Estonia Keel: Eesti Valuuta: EUR
Estonia EE
Estonia EESTI

Change regional settings

Change country

Keel

Change currency

Jätka
Riik: Estonia Keel: Eesti Valuuta: EUR
Estonia EE
Estonia EESTI

Change regional settings

Change country

Keel

Change currency

Jätka

Tingimused

Seda eEeskirja (Eeskirja) rakendatakse kauba soetamisel aadressil 365supps.eu.

1. ÜLDSÄTTED.
See ostueeskiri koos eeskirjas nimetatud dokumentidega on ette nähtud teabe edastamiseks ettevõtte 365SUPPS.EU (Müüja) kohta ning selles e-poes kaupa (Kaup) soetavatele isikutele (Ostja) e-poes müüdava kauba müügitingimuste (Eeskiri) kohta. Seda eeskirja rakendatakse Kauba müümisel kõigi Müüja ja Ostja vahel sõlmitavate lepingute (Leping) puhul. Enne Kauba tellimist e-poest palume Eeskirja tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et olete sellest õigesti aru saanud. Palume pöörata tähelepanu sellele, et enne tellimuse lõpetamist on Ostja kohustatud kinnitama, et ta on nõus Eeskirjaga, kui aga Ostja keeldub seda tegemast, siis ei ole tellimuse lõpetamine ja Kauba tellimine võimalik. See Eeskiri ja kõik Müüja ja Ostja vahel sõlmitud Lepingud koostatakse riigikeeles.

2. MÜÜJA.
Müüja on 365SUPPS.EU, juriidilise isiku registrikood: HE417388, asukoha aadress Charalampou Mouskou 20, Paphos, 8010, Cyprus. Andmeid juriidilise isiku kohta kogutakse ja säilitatakse Küprose Vabariigi Juriidiliste isikute registris. Rohkem teavet Müüja kohta on esitatud jaotises "Meist". Müüja kontaktteave on esitatud jaotises "Kontaktid".
Müüja kohustub järgima kõiki selles Eeskirjas sätestatud nõudeid. Müüja kohustub tegema pingutusi, et luua Ostjale tingimused e-poes pakutavate teenuste korrektseks kasutamiseks. Müüja kohustub austama Ostja privaatsust, Ostja isikuandmeid käitlema vaid Eeskirjas, Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Müüjal on õigus võõrandada oma õigused ja kohustused Lepingu alusel kolmandale isikule või isikutele, kuid selline õiguste ja kohustuste võõrandamine ei mõjuta Ostja õigusi ja Müüja kohustusi selle Eeskirja alusel.

3. KAUBAD.
Müüja tagab Kauba kvaliteedi. Eestis müüdavad tooted on kooskõlas Euroopa toiduohutuse nõuetega. Kauba hinnad võivad muutuda, kuid muudatused ei avalda mõju juba sõlmitud Lepingutele. E-poes esitatud Kauba kujutised on illustreeriva iseloomuga. Kaupade pakendid võivad erineda neist, mis on esitatud e-poe fotodel. Müüjal on õigus seada üksiktellimuse puhul konkreetsele tootele minimaalne ja/või maksimaalne tellimiskogus.

4. OSTJA.
Selles e-poes saavad Kaupa soetada järgnevad Ostjad: füüsilised isikud, kes on vähemalt 16 (kuueteist) aasta vanused; juriidilised isikud. Kinnitades Eeskirjaga tutvumist, kinnitab isik, et tal on õigus sellest e-poest Kaupa soetada. Ostja kohustub ostuvormil esitama vaid õiged andmed. Ostja kohustub ausalt ja õigesti kasutama e-poodi, mitte kahjustama selle tööd või stabiilset toimimist. Kui Ostja ei järgi seda kohustust, on Müüjal õigus etteteatamata piirata või peatada (lõpetada) Ostja võimalus kasuta e-poodi ja ta ei vastuta mingite sellega seotud Ostja kahjude eest. Ostja on kohustatud tasuma tellitud Kaupade eest ja need vastu võtma vastavalt käesolevas Eeskirjas kehtestatud korrale.

5. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE.
Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja on veebipoes kokku pannud oma Ostukorvi, märkinud ära kohale toimetamise aadressi, on valinud makseviisi ja tutvunud selle Eeskirjaga ning vajutab nupule "Makske".
Sel juhul, kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa müüa, näiteks seetõttu, et Kaupa laos ei ole, kuna Kaup ei ole enam müügil, või vea tõttu, mis on seotud e-poes sätestatud hinnaga, nagu see on sätestatud Eeskirja punktis 9.5, siis teavitab Müüja Ostjat sellest e-posti teel ja tellimust ei täideta. Sel juhul, kui Ostja on juba Kauba eest tasunud, tagastab Müüja tasutud summa 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE.
Ostjal on õigus ilma põhjust nimetamata tagastada Kaup ja sellest Lepingust. See põhimõte tähendab, et kui Ostja on selle aja jooksul ümber mõelnud või otsustanud muudel põhjustel Kaubast loobuda, siis on tal õigus teatada Müüjale oma taotlusest, tagastada Kaup Müüjale ja saada tagasi Kauba eest tasutud raha. Ostja õigus taganeda Lepingust tekib Lepingu sõlmimise päevast, nagu seda on kirjeldatud Eeskirja osas 5. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Kauba talle üleandmise päevast loobuda Lepingust, tagastada Kaup Müüjale ja saada tagasi selle Kauba eest makstud raha. Kauba tagastamise kulud peab katma Ostja.
Ostja, kes soovib tagastada Kauba ja tühistada Lepingu, peab edastama Müüjale vabas vormis taotluse (edastab Müüja e-kirja aadressil info@365supps.eu), milles on kirjeldatud otsust taganeda Lepingust.
Ostja viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil Müüjale on teatatud otsusest tagastada Kaup (lepingust taganeda), tagastab või annab Kauba üle Müüjale või Müüja volitatud isikule. Tähtaeg on täidetud, kui Ostja on Kauba edastanud enne, kui lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva pikkune tähtaeg. Tagastada tuleb ka Kauba eest saadud kingitused. Tagastatav Kaup ei tohi olla rikutud, peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse. Nimetatud õigus ei kehti pakendatud Kauba puhul, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel.
Tavapraktika on see, et Müüja kannab tagastatavad summad Ostja nimetatud pangakontole ükskõik millisesse Eesti Vabariigis tegutsevasse panka.
Ostjal on kõigil juhtudel õigused, mis tekivad mittekvaliteetse Kauba ostmisel ja on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides. Tagastamisreeglid, mis on sätestatud 6. ja teistes Eeskirja osades, ei mõjuta nende õiguste kehtimist.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE.
Müüja töötleb Ostja isikuandmeid, juhindudes Privaatsuspoliitikast.

8. ÕIGUS MUUTA EESKIRJA.
Müüja jätab enesele õiguse muuta seda Eeskirja. Kauba igakordsel tellimisel kehtib Müüja ja Ostja vahel sõlmitava Lepingu puhul tol hetkel kehtiv Eeskirja redaktsioon.

18. MUUD SÄTTED.
Kõigile Lepingutele, mis sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel, kehtib see Eeskiri koos dokumentidega, mis on selgelt nimetatud. Igasugused kõrvalekaldumised sellest Eeskirjast kehtivad vaid sel juhul, kui need on vormistatud kirjaliku dokumendina.
Sellele Eeskirjale ja suhetele osapoolte vahel selle Eeskirja alusel (sealhulgas Lepingu sõlmimise, kehtimise, mittekehtimise, ellu viimise ja tühistamise küsimused) kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja neid tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel. Iga vaidlus, arusaamatus või nõue, mis tekib sellest Eeskirjast või on seotud selle Eeskirjaga, selle rikkumisega, lõpetamise või mittekehtimisega, lahendatakse lõplikult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
Tarbijakaitsega seotud vaidlused lahendab kohtuväliselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (www.ttja.ee), Endla 10a, 10122 Tallinn.